BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Spotify bötfälls med 58 miljoner kronor

27 juni 2023

GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktion mot Spotify om 58 miljoner kronor till följd av bristfällig information i samband med att de registrerades rätt till tillgång tillgodosetts.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur Spotify hanterar de enskildas rätt att få tillgång till sina personuppgifter. Efter granskningen konstaterar IMY att Spotify tillmötesgår de registrerades begäranden och lämnar ut de personuppgifter som behandlas, men att bolagets information kring hur dessa uppgifter behandlas inte är tillräckligt tydlig. Myndigheten understryker vikten av att informationen som ges till den registrerade är lätt för den registrerade att förstå och att personuppgifter av teknisk karaktär kan komma att behöva förklaras för användaren. Vidare belyser IMY att tillräcklig information ofta är grundläggande för att kunna utöva andra rättigheter, såsom rätten att få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna.

Mot bakgrund av antalet registrerade, Spotifys omsättning och att åtgärder för att ta itu med bristerna implementerats utfärdar IMY en sanktion om 58 miljoner kronor mot bolaget. Att Spotify hade vidtagit åtgärder för att ta itu med bristerna ansågs förmildrande och sammantaget bedömer IMY att överträdelserna är av låg allvarlighetsgrad.

Källor: https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2023/beslut-tillsyn-spotify.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg