BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Personuppgifts­policy

Allmänt

Personuppgiftsansvarig

Följande policy gäller för Qnister ABs behandling av personuppgifter. Qnister AB med Org. Nr: 559116-6433, (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Qnister”, “företaget”) är personuppgiftsansvarig. Mats Herling på Insatt AB är registrerat dataskyddsombud för Qnister AB..

Kontaktuppgifter

För kontakt och frågor vänligen mejla till mats.herling@insatt.com eller på telefon +46 (0) 724 01 97 03 . Adress; Kyrkogatan 4, 553 16 Jönköping

För våra övriga kontaktuppgifter se www.qnister.com/kontakt.

Särskilt om personuppgiftsbehandling i våra digitala tjänster

Ändamål och rättslig grund

För användning av våra digitala tjänster gäller särskilda villkor. Din arbetsgivare, det vill säga vår kund, har registrerat dig som användare för en eller flera av Qnisters digitala verktyg. Qnister behandlar dina personuppgifter, namn och e-postadress, med stöd av en intresseavvägning för att kunna tillhandahålla tjänsten till vår kund (din arbetsgivare). Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till våra samarbetspartners för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Dina rättigheter som registrerad

Som användare av våra digitala tjänster har du rätt:

 • att invända mot behandling som vi grundar på en intresseavvägning.
 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
 • Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med GDPR. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se

Överföring av uppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas inom EU/EES och inte lämnas ut till tredje land. Genom att registrera dig kommer du att få ett nyhetsbrev som en del av tjänsten.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du är registrerad i verktyget eller så länge din arbetsgivare är kund.

Om du använder dig av vår support eller rådgivning kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig och ge dig råd. Se Kundärende i bilaga 1.

Generellt om personuppgiftsbehandling

Ändamål och rättslig grund

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter framgår i Bilaga 1. De personuppgifter vi behandlar är till exempel de som du själv väljer att lämna till oss via formulär på hemsidan, genom att skicka ett mejl eller SMS till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Vi behandlar också personuppgifter i samband med utförandet av våra tjänster, rekrytering, i samband med event vi arrangerar samt för att administrera avtalsförhållanden mot våra kunder, leverantörer och samarbetsparters.

Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i Bilaga 1 nedan.

Hemsidan och användning av kakor

På vår hemsida www.qnister.com (”hemsidan”, ”qnister.com”) används kakor, mer information om detta finns i vår Cookiepolicy som du hittar på vår hemsida.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Återkalla ett lämnat samtycke.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Då ska vi upphöra med behandlingen. Du har även rätt att invända mot behandling som vi grundar på en intresseavvägning.
 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
 • Nyttja rätten till dataportabilitet; och
 • Invända mot profilering.
 • Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med GDPR. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Lagring av personuppgifter

Beroende på vilken relation vi har och i vilken roll vi behandlar dina personuppgifter kommer de att behandlas olika länge. Generellt kommer dina personuppgifter inte att behandlas längre än som är nödvändigt med tanke på ändamålet för vilket de samlades in. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge de behövs för att tillhanda våra tjänster, så länge vi har ett giltigt samtycke till behandlingen eller så länge vi har en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.

Bilaga 1 - Behandling av personuppgifter

Ändamål och beskrivning

Personuppgifter

Rättslig grund för behandlingen

Övriga upplysningar

Du som är användare i någon av våra digitala tjänster: Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla aktuell tjänst.

Namn, e-post, personnummer

Intresseavvägning i att fullgöra åtaganden gentemot din arbetsgivare

Kundärenden: Ändamålet är att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med avtal med kunden. Därmed kan vi behöva behandla personuppgifter gällande kund, motpart samt andra eventuella kontakter i samband med ärendet.

Namn, telefonnummer, yrkestitel, adress, e-post, personuppgifter. Beroende på ärendets art kan andra personuppgifter förekomma.

Intresseavvägning, rättslig förpliktelse och avtal.

Kontakt genom hemsidan eller på annat sätt: När du kontaktar oss genom ett formulär på hemsidan, eller direkt genom någon av våra anställda behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din aktuella fråga. Vi kan även komma att använda dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyften för att skicka erbjudanden och nyhetsbrev till dig.

Namn, telefonnummer, adress, e-post.

Intresseavvägning

Registrering för nyhetsbrev: Vid registrering för vårt nyhetsbrev samlar vi in dina kontaktuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. För att hantera utskicket använder vi oss av våra samarbetspartners, dina kontaktuppgifter kommer därför också att delas med tredje part. Vi kan även komma att använda dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyften för att skicka erbjudanden och nyhetsbrev till dig.

E-post

Samtycke

När du deltar i evenemang: Om du anmäler dig till något av våra evenemang behandlar vi dina kontaktuppgifter för att administrera evenemanget i samband med till exempel lokalanpassning och matbeställning.

Namn, telefonnummer, adress, e-post, arbetsgivare, matpreferenser.

Intresseavvägning

Eventuella uppgifter om matpreferenser raderas senast en dag efter eventet avslutats. Qnister delar inte några sådana uppgifter med tredje part.

När du söker annonserad tjänst hos oss: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma dig inom ramen för rekryteringsprocessen.

Namn, telefonnummer, adress, e-post, födelseår samt de övriga personuppgifter du väljer att lämna i samband med ansökning eller på intervju.

Intresseavvägning

När du skickar in en spontanansökan om jobb hos oss: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedöma dig inför eventuellt kommande rekryteringsbehov.

Namn, telefonnummer, adress, e-post, födelseår samt de övriga personuppgifter du väljer att lämna i samband med ansökning.

Intresseavvägning i ett år

Efter ett år begär vi in ett samtycke om du fortfarande vill vara kvar.

När du företräder samarbetspartners eller leverantör: Vi behandlar uppgifter om dig när du är representant för din arbetsgivare som har kontakt med Qnister AB. OM du är en leverantör är ändamålet utväxlandet av rättigheter och skyldigheter i samband med avtalet. I övriga fall beror det på ärendets karaktär.

Namn, telefonnummer, adress, e-post.

Intresseavvägning i att fullgöra åtaganden gentemot din arbetsgivare.

NykundsbearbetningVi behandlar uppgifter om dig i egenskap av potentiell kund till oss.

Namn, telefonnummer, e-postadress, titel.

Intresseavvägning i att marknadsföra och sälja våra verktyg och tjänster.

Här kan du läsa vår policy i sociala medier.