BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY utfärdar reprimand mot LensWay

27 juni 2023

GDPR

IMY utfärdar en reprimand mot LensWay efter att företaget krävt kompletterande uppgifter för att tillmötesgå två registrerades begäranden.

Under 2020 begärde två registrerade att utöva sina rättigheter och bli raderade hos LensWay. För att tillmötesgå begäran krävde den personuppgiftsansvarige (LensWay) att de registrerade skulle skicka en kopia av sina ID-handlingar per brev med motiveringen att detta krävdes för att identifiera personerna i fråga. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inledde en granskning av LensWay till följd av de registrerades klagomål, vilken fokuserade på tre aspekter.

För det första undersökte IMY huruvida LensWay hade rimliga grunder till att tvivla på de registrerades identiteter. Myndigheten kunde slå fast att informationen som de registrerade hade lämnat till bolaget inte kunde anses vara komplett och att det därmed fanns skäl att tvivla på vederbörandes identiteter.

För det andra bedömde IMY om det var nödvändigt att efterfråga ytterligare information från de registrerade för att styrka deras identiteter. IMY konstaterade att så inte var fallet och att LensWay istället hade kunnat använda andra medel för att bekräfta deras identitet, såsom att logga in på den personuppgiftsansvariges hemsida.

För det tredje utredde IMY om det ansågs vara godtagbart att de registrerade krävdes skicka sina ID-handlingar per brev. IMY bedömde att detta kunde motiveras utifrån ett säkerhetsperspektiv, men att den personuppgiftsansvarige inte förenklade utövandet av rättigheterna eftersom handlingarna inte var nödvändiga.

Mot bakgrund av att detta inträffade för flera år sedan och att bolaget har slutat att kräva ID-handling för identifiering utfärdar IMY en reprimand mot LensWay.

Källor: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-05/se_2023-01_decision_public_redacted_1.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg