BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Kammarrätten upphäver IMY:s beslut om sanktionsavgift

24 november 2022

GDPR

Artiklar

Kammarrätten bifaller Polismyndighetens överklagande och upphäver den utfärdade sanktionsavgiften då myndigheten uppvisat riktlinjer och processer inom personuppgiftsbehandling.

Nov1.png

I februari 2021 fastslog Integritetsmyndigheten (IMY) att Polismyndigheten behandlat personuppgifter i strid med brottsdatalagen varpå en sanktionsavgift om 2 500 000 kronor utfärdades. Bakgrunden till IMY:s beslut var Polisens otillåtna användning av applikationen Clearview AI. Emellertid har IMY:s beslut om sanktionsavgift nu upphävts efter att Polisens överklagan bifallits av Kammarrätten i Stockholms län.

Kammarrättens beslut bottnar i att bristerna i dataskyddssäkerhet förknippade med användandet av Clearview AI härstammar från enskilda anställdas egna handlingar snarare än brister i Polismyndighetens rutiner. Med andra ord anser rätten att Polisens framtagna riktlinjer inom IT-säkerhet, fastställda processer vid nya personuppgiftsbehandlingar och genomförda utbildningar inom dataskydd visar att myndighetens organisatoriska åtgärder har varit tillräckliga. Således anser Kammarrätten att det IMY fört fram inte räcker för att utfärda en sanktionsavgift mot Polisen, vilken därmed upphävs.

Källor: https://www.imy.se/tillsyner/polismyndigheten/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg