BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY utfärdar reprimand och föreläggande mot Verifiera

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Dataskyddsförordningen har funnits vara tillämplig på delar av Verifieras personuppgiftsbehandling trots förekomsten av ett frivilligt utgivningsbevis. Uppgiftssamlingen har inte ansetts vara omfattad av grundlagsskydd och behandlingen har skett utan laglig grund.

IMY Verifiera.png

Den 13 september publicerades beslut efter Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) granskning av företaget Verifiera. Verifieras verksamhet går ut på att tillhandahålla abonnemangstjänster för en digital rättsdatabas som bland annat innehåller avgöranden i mål om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Verifiera har ett s.k. frivilligt utgivningsbevis, och en av frågorna vid granskningen har varit huruvida personuppgiftsbehandlingen av denna anledning omfattas av grundlagsskydd.

Publicering av material på internet faller som huvudregel utanför Yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) ändamål, vilket innebär att dataskyddsförordningen vanligtvis är tillämplig. Ett undantag från detta gäller genom möjligheten att ansöka om ett utgivningsbevis för databaser, vilket innebär ett s.k. frivilligt grundlagsskydd (1 kap. 4 § YGL). Genom ett sådant utgivningsbevis ges ett skydd för yttranden som sker genom att information tillhandahålls ur en databas. I ett sådant fall är dataskyddsförordningen inte tillämplig vid personuppgiftshanteringen i den utsträckning som det skulle strida emot YGL (se 1 kap. 7 § dataskyddslagen).

IMY prövade om Verifieras uppgiftssamling träffas av undantaget i YGL (1 kap. 20 § YGL) som innebär att bestämmelserna i YGL inte hindrar att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter om bland annat hälsa. Enligt IMY ska en helhetsbedömning av frågan göras utifrån bland annat syftet med uppgiftssamlingen, typen av uppgifter som tillhandahålls och vilka sök- och sammanställningsfunktioner som finns.

IMY bedömde att Verifieras uppgiftssamling rörde en omfattande insamling av rättsliga avgöranden som innehåller mycket integritetskänslig information. Vidare beskrevs uppgiftsbehandlingen kunna leda till kännbara konsekvenser för de registrerade eftersom ett av syftena med uppgiftssamlingen var användning vid bakgrundskontroller, såsom rekryteringar. Inga åtgärder hade vidtagits av Verifiera för att exkludera, maska eller begränsa möjligheten att söka efter uppgifter som kan hänföras till fysiska personer. IMY framhöll även att Verifieras söktjänst ligger långt ifrån de värden som grundlagarna syftar till att skydda.

IMY kom i bedömningen fram till att undantaget i YGL (1 kap. 20 § YGL) är tillämpligt på Verifieras offentliggörande av domar och beslut i psykiatri- och LVM-mål och behandlingen omfattas därmed inte av grundlagsskydd.

Med anledning av att uppgiftssamlingen inte bedömdes omfattas av grundlagsskydd förklarades dataskyddsförordningen vara tillämplig på Verifieras behandling av personuppgifter i den del som avser offentliggörande av domar och beslut i psykiatri- och LVM-mål. IMY konstaterade vidare att behandlingen av känsliga personuppgifter har stått i strid med artikel 9 dataskyddsförordningen. IMY utfärdade därför en reprimand och förläggande om att Verifiera ska vidta åtgärder så att det inte längre är möjligt genom sökning på en person att ta del av uppgift om den eftersökta personen förekommer i dom eller beslut i psykiatri- och LVM-mål.

Källor: Beslut efter tillsyn enligt dataskyddsförordningen – Verifiera AB (imy.se)

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg