BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Finland tillsynsmyndighet slår ner på skolors användning av Office 365

17 maj 2023

Artiklar

GDPR

Den finska tillsynsmyndigheten har utfärdat en reprimand mot en finsk motsvarighet till en barn-och utbildningsnämnd efter att användningen av MS Office 365 brutit mot dataskyddsbestämmelserna.

Granskningen inleddes efter en vårdnadshavares klagomål om den utbredda synligheten av elevernas personuppgifter. Exempelvis kunde alla elever och personal i stadens skolor se samtliga elevers namn, roller, e-postadresser, skolor och årskurser oavsett vilken skola de tillhörde. Den klagande menade på att denna information var synlig för en onödigt stor grupp.

Den personuppgiftsansvarige (staden som tillhandahåller utbildningen) hänvisade till sin skyldighet att enligt lag förse eleverna med utbildning och att kunskaper om digitala hjälpmedel ingår i kunskapsplanen. Vidare hävdade den personuppgiftsansvarige att det är nödvändigt att uppgifterna är synliga för att undvika att meddelanden skickas till fel person. Det framfördes också att elevernas uppgifter måste vara tillgängliga på samtliga skolor för att anordna elevens val och liknande aktiviteter.

Tillsynsmyndigheten slår i sitt beslut fast att behandlingen strider mot GDPR eftersom synligheten och tillgängligheten av uppgifterna är oproportionerligt stor. Myndigheten godtar inte heller argumentet att alla måste ha tillgång till alla uppgifter. Därmed utfärdar tillsynsmyndigheten en reprimand och kräver att den personuppgiftsansvarige ändrar behandlingen så att den blir förenlig med dataskyddsförordningen.

Källor: https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2023/20231803

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg