Nulägesanalys och revision

Få en lägesbild av regelefterlevnaden i er organisation. Målet med en nulägesanalys är att kartlägga hur organisationen behandlar personuppgifter och fastställa hur denne uppfyller de legala kraven enligt GDPR. När analysen är klar skickas en skriftlig rapport till organisationens ledning.

Vi samarbetar med erfarna IT-specialister vilket gör att nulägesanalysen kan genomföras både utifrån IT-säkerhet och ett juridiskt perspektiv.

 

Årlig revision av dataskydd

Vid den årliga revisionen av organisationens efterlevnad av GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning kan vi på Qnister vara behjälpliga. Du kan gå bredvid vår erfarna dataskyddsspecialist och få med dig verktyg för att så småningom kunna utföra revisionen själv. Vi lämnar en skriftlig rapport till organisationens ledning avseende brister och utvecklingsbehov. 

Granskningen inom ramen för en GDPR-revision kommer att utgå från enskilda registrerade personer och behandlingen av deras känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter och personuppgifter om barn är mer skyddsvärda och kräver en högre grad av säkerhet än andra typer av personuppgifter. 

Vad ska man granska?

Qnisters granskningar omfattar i dagsläget 12 huvudsakliga områden, exempelvis: 

  • Policys och styrdokument: vilka policys och processer finns på plats?
  • Integrering i verksamhetens processer: Hur hanteras personuppgifter i e-post?
  • Informationssäkerhet: Finns översikt över vilka dataflöden som finns mellan olika IT-system
  • Incidenthantering: Finns en incidenthanteringsplan implementerad?
  • Information: Lämnas korrekt information till registrerade vid insamling av personuppgifter?

Vill du veta mer?

Niclas Nordström, Dataskyddsspecialist

+46 (0)10-202 32 33