Får Jehovas vittnen samla in och behandla uppgifter om människor de besöker?

En hänvisning till religionsfrihet vad gäller rätten att föra anteckningar om okända människors religiösa övertygelse håller inte enligt EU-domstolen. 

Missionerande dörrknackning är en del av medlemmarna i Jehovas vittnens utövande av sin religion och skyddas av religionsfriheten. Men hur är det med de anteckningar som har förts om personerna man pratat med?

Finland begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen baserat på det tidigare rådande dataskyddsdirektivet. Det som i Sverige implementerades genom den idag upphävda PUL. EU-domstolen fastställde att undantaget, att uppgifterna vad gäller personers religiösa övertygelser behandlas för en verksamhet av rent privat natur, inte var tillämpligt i det här fallet.

För det första är syftet med dörrknackningarna att sprida ett budskap utanför missionärernas privata sfär, och till ett obestämt antal personer vilka är okända för både missionären och Jehovas vittnen. För det andra förs anteckningarna delvis vidare till själva samfundet Jehovas vittnen, vilka i sin tur använder personuppgifterna för att administrera listor över de personerna som inte vill få hembesök. EU-domstolen fastställde även att missionärerna tillsammans med samfundet var gemensamt personuppgiftsansvariga.

Den slutgiltiga domen i fallet kommer högsta förvaltningsdomstolen att ge. Det är högsta förvaltningsdomstolen som har bett EU-domstolen att ge ett förhandsavgörande i fallet.


Från PUL till GDPR

Varför är den här domen intressant nu när PUL har ersatts av GDPR?

EU:s tidigare dataskyddsdirektiv implementerades genom PUL som vi i Sverige tillämpade fram till den 25 maj i år. Praxis och doktrin för PUL används i relevanta fall som vägledning vad gäller tolkningen och tillämpningen av GDPR (dataskyddsförordningen) och dataskyddslagen. I det här fallet är kopplingen att det även i GDPR finns ett undantag från förbudet att behandla känsliga uppgifter om det är för helt privat bruk.

Utifrån förevarande avgörande från EU-domstolen kan slutsatsen dras att det här undantaget med stor sannolikhet inte heller utifrån GDPR kommer att kunna åberopas som stöd för att tillåta Jehovas vittnen att föra anteckningar där de protokollför okända personers religiösa åskådning.

 


Omvärldsbevakning av GDPR

Vi på Qnister håller fortsatt koll på var förordningen tar vägen, så att du kan fortsätta ha koll på din verksamhet. För dig som använder verktyget Qnister GDPR finns vi som en kunskapsbank som kontinuerligt bevakar dataskyddsförordningen: rättsfall, vad som blir praxis och hur den kommer att tillämpas. Med oss får du tillgång till nyheterna som du behöver för att vara GDPR-säkrad.

Här kan du läsa mer om vårt GDPR-verktyg.