Dataskyddsombud från Qnister

Alla myndigheter och privata bolag som i sin kärnverksamhet hanterar känsliga personuppgifter eller bedriver övervakning har ett krav på sig att utse ett dataskyddsombud, ofta kallat DPO vilket kommer från engelskans Data Protection Officer.

Om din organisation behöver ett dataskyddsombud hjälper vi dig gärna med det.

Är du osäker på om du behöver utse ett dataskyddsombud? Du kan vara lugn! I verktyget Qnister GDPR svarar du på frågor som kommer leda dig fram till om du behöver ett eller inte.

 

Vad gör ett dataskyddsombud?

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Läs gärna mer på Datainspektionens webbplats här.

 

Vad ingår?

Fast pris:

  • Uppstartsmöte med nulägesanalys
  • Intern kontroll av organisationens efterlevnad av GDPR
  • Årlig rapport till organisationens ledning avseende brister och utvecklingsbehov
  • Årlig halvdagsutbildning i GDPR
  • Tillgång till Qnisters nyhetsbrev och omvärldsbevakning
  • Halvårsvis uppföljning efter avgiven rapport

Rörligt pris:

Qnisters Dataskyddsombud fungerar som kunskapsstöd inom företaget och finns tillgänglig via mail eller telefon för frågor gällande GDPR och annan dataskyddslagstiftning

Dataskyddsombudet utreder frågor och synpunkter från anställda eller allmänheten samt avgör om dessa frågor behöver analyseras och utredas vidare samt vid behov vidarebefordras till företaget för åtgärd.

Dataskyddsombudet agerar jourkontakt vid t.ex. personuppgiftsincidenter.

Dataskyddsombudet fungerar som kontakt för enskilda personer/kunder/anställda och svarar på enklare frågor rörande GDPR.

Vid behov genomför dataskyddsombudet konsekvensbedömning av dataskydd samt övervakar genomförandet.

Dataskyddsombudet kravställer och arbetar för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.

Dataskyddsombudet agerar kontaktperson i förhållande till tillsynsmyndighet.

Dataskyddsombudet bistår i utredning av misstänkta dataintrång.

 

Kontakta oss för en offert. 

Vill du veta mer?

Niclas Nordström, Dataskyddsspecialist

+46 (0)10-202 32 33
info@qnister.com