Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Förvaltningsrätten avslår Klarnas överklagande

27 januari 2023

GDPR

Artiklar

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår Klarnas yrkande att upphäva IMYs beslut om sanktionsavgift. Beslutet togs mot bakgrund att personuppgiftsansvarig (Klarna) inte informerat de registrerade om vilka deras uppgifter delats med på ett fullständigt vis.

I maj 2022 konstaterade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att Klarna behandlat personuppgifter i strid med GDPR efter att bolaget misslyckats att bemöta en registrerads begäran om att utöva sina rättigheter. Den registrerade i fråga begärde att ta del av vilka mottagare vederbörandes uppgifter lämnas ut till, varpå Klarna inte kunde tillmötesgå denna begäran.

Klarna menade på att de har lämnat ut uppgifter till den registrerade gällande vilka kategorier av mottagare som personuppgifter delats till och att det banken inte redogjort för är vilka individuella mottagare det rör sig om. Förvaltningsrätten framför däremot att ”personuppgiftsbehandlaren har en skyldighet att till bästa förmåga tillgodose behovet hos den enskilde”. Således avslår förvaltningsrätten Klarnas överklagande eftersom det inte saknats förmåga att lämna ut den begärda informationen till den registrerade.

Källa: https://gdprhub.eu/index.php?title=F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten_-_M%C3%A5l_nr_11453-22

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg