facebook-tumme

EU-domstolens yttrande om Facebooktummen

Ett yttrande från generaladvokaten i EU-domstolen genererade i ett troligt fastställande av vem som bär ansvaret för personuppgiftsbehandlingen och vilken part som ska inhämta samtycke när en webbsida har en gilla-knapp från Facebook.

 

Gilla-knappen genererar personuppgifter

Hur kan en installation av en Facebook gilla-knapp gå hela vägen upp till EU-domstolen? Bakgrunden i målet är att webbsideägare Fashion ID har installerat en plugin genom en Facebook knapp som genererar tredjepartspixlar till webbsidan. Det här innebär att varje gång någon besöker hemsidan samlas information in om besökarens IP-adress och besökshistorik som automatiskt skickas till företaget. En anmälan och stämning från den tyska konsumentskyddsorganisationen till tysk domstol ledde till en begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan.

 

Slutsatserna från generaladvokaten

Fashion ID har genom att inkorporera Facebooks plugin på sin hemsida möjliggjort för Facebook att samla in personuppgifter genom den plugin som installerats, och installationen har på så sätt tillåtit Fashion ID att optimera sin marknadsföring. Trots att Fashion ID inte har haft tillgång till de relevanta personuppgifterna utesluter det inte ett gemensamt personuppgiftsansvar.

 

Vem ska inhämta samtycke för behandlingen?

Vad gällde skyldigheten att inhämta samtycket för behandlingen ansåg däremot generaladvokaten att det var upp till Fashion ID eftersom personuppgiftsbehandlingen startar först då en besökare surfar in på deras webbsida. Det ansågs varken lagligt eller rimligt att lägga ett sådant ansvar på tredje part som i det här fallet är Facebook.

 

Rättsfallets utgång kommer att utgöra vidare vägledning för hur GDPR ska tillämpas och tolkas i Europa, och vi väntar med spänning på hur avgörandet från EU-domstolen kommer att se ut.